Partssamarbeid

Et godt partssamarbeid forutsetter lik forståelse av samarbeidet, samtidig som man har respekt ulike oppgaver og roller. Uansett hvor godt partene samarbeider, vil det alltid være nyttig å ta et steg tilbake og vurdere hva som kan bli enda bedre.

Effektive møter

Når man snakker om møtekultur er en gjenganger i de fleste virksomheter for mange, for lange og for lite produktive møter. Men selv om det er noe alle “vet” og er enige om, er det lite snakk om hvordan man kan endre møtekulturen. Har dere råd til å la være å ta diskusjonen?

Samspill for inkludering

Mobbing og ekskludering blant – og av – barn og unge er et betydelig problem. Rollemodeller er viktig for å motvirke mobbing. Et godt samspill mellom ulike miljøer og rollemodeller er viktig for å skape en mobbefri oppvekst. Målet er å inspirere ressurser i et lokalsamfunn til å knyttet kontakter, se muligheter og skape vilje til konkret handling.

Snakk om sykefravær!

Vi hører ofte at sykefraværet i Norge er for høyt. Men hva er et høyt sykefravær i vår virksomhet? Har vi en felles forståelse av når det er riktig å være hjemme – og når man bør gå på jobb? Hvilke faktorer er det som påvirker sykefraværet, og hvem kan gjøre noe med det? Og ikke minst viktig – hvordan skaper vi sammen et arbeidsmiljø som forebygger fravær?

Læring i organisasjoner

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men oppnår man ønsket effekt av innsatsen? Denne dialogduken er en god begynnelse på en diskusjon i enhver organisasjon om hva som skaper god læring.

Prioritering av innsats

Mange virksomheter mangler en god prosess for å definere utvalgskriterier eller konkretisere oppfølging. Derfor har vi laget et enkelt verktøy hvor man sammen drøfter, vurderer, prioriterer og fordeler ansvar. Verktøyet passer særlig godt i store virksomheter som ønsker en felles prosess for å utvikle arbeidsmiljøtiltak.

Tidsstyring

God tidsbruk på jobben dreier seg både om å praktisere lure teknikker og ha en felles forståelse med kollegaer om hva som er viktig. Etter å ha brukt denne dialogduken vil teamet ha bedre oversikt og konkrete forslag til hvordan man sammen kan få brukt tiden mer effektivt – uten å bare måtte løpe raskere.

Rom for arbeid

Nye lokaler innebærer ofte nye arbeidsformer. For noen gir det energi, for andre betyr det stress. Gjennom en felles refleksjon over egne og andres preferanser gis et godt grunnlag for å ta i bruk de muligheter kontoret gir.

Mangfoldskompetanse

Å forstå kulturelle særtrekk gir en trygghet og kompetanse til å la mangfold være en styrke på arbeidsplassen. Med utgangspunkt i Richard Lewis modell om kulturelle særtrekk bidrar dialogduken til å skape et felles språk og forståelse.

Kartlegging av arbeidsmiljøet

Mange virksomheter har mengder med statistikk og data om arbeidsmiljøet. Det aller meste er basert på individuelle svar. Denne dialogduken skaper en ramme for en trygg og inkluderende felles drøfting av hvordan ståa egentlig er.