Samspill for inkludering

Høsten 2021 laget Ombudet for barn og unge i Viken fylkeskommune og Specifique en dialogduk om samspill og inkludering. Målet med duken var å inspirere ulike ressurser i et lokalsamfunn til å knyttet kontakter, se muligheter og skape vilje til konkret handling.

“Det kreves en landsby for å oppdra et barn”

Mobbing og ekskludering blant – og av – barn og unge er et betydelig problem. En undersøkelse fra 2021 viser at ett av seks norske barn under 12 år blir mobbet. Skolen er den arenaen som blir hyppigst løftet frem, men både digital mobbing eller sosiale sammenhenger utenfor skolen er også områder hvor mobbing forekommer.

Rollemodeller er viktig for å motvirke mobbing. Å si tydelig i fra, å “blande seg” når noen blir utsatt, er noe av det viktigste vi alle kan bidra med. Her er det mange ulike miljøer og enkeltpersoner som kan gjøre en forskjell. Et godt samspill mellom ulike miljøer og rollemodeller er viktig for å skape en mobbefri oppvekst. 

Kommunen inviterer

Ett sted må samtalen om hvordan vi kan forebygge mobbing begynne. Mye skjer i skolens regi, men i Hol og Indre Østfold kommuner ønsket kommunen å utvide samtalen. Derfor la man tilrette for et møte og dialog mellom ulike ressursmiljøer og enkeltpersoner. Dialogduken “Samspill for inkludering” ble brukt som prosessverktøy for å involvere og mobilisere, og for å skape et felles startpunkt som en økt innsats for inkludering kan ta utgangspunkt i.

Innhold og oppbygging

Dialogduken har fire deler:

  • Hvem kan utgjøre en forskjell? – Enkel kartlegging av aktører som har direkte, eller indirekte, påvirkning på inkludering og samspill.

  • Hvor er vi dag? – En statusvurdering av hvordan situasjonen er.

  • Hvor skal vi? – Man definerer et ønsket målbilde, og formulerer noen måltall eller parametre som skal vise om utviklingen går i riktig retning.

  • Hva kan vi gjøre sammen? – “Speeddating” mellom de ressurser som er representert, for å finne frem til konkrete tiltak og samarbeidsprosjekter som kan bidra til inkludering.

Hvert kapittel avsluttes med en enkel datafangst, slik at man sitter igjen med konkrete forslag til oppfølgning. 

I både Hol og Indre Østfold kommune skrev kommunedirektør, helse- og oppvekstsjef og Barneombudet i Viken under en avtale om konkret samarbeid for å realisere de målsetninger som diskusjonen munnet ut i. Det er laget et utkast til avtale.

Det er også laget en enkel kjøreplan med tidsangivelser for de ulike delene av dialogduken, samt en lysbildeserie som kan brukes som introduksjon og avslutning.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.