Involverende planlegging

Det er mange meninger om hvordan framtidens kommune skal se ut. Ulike, ofte helt motstridende, interesser møtes og må løses i kommuneplanen. Men evner vi å forstå hvorfor noen (ofte motparten) har et bestemt syn? Sammen med Hol kommune har vi utviklet et grunnlag for dialog og drøfting av de fleste problemstillinger som enhver kommune må ta stilling til. Målet er å sikre involvering og skape en dialog – som et grunnlag for en opplyst og konstruksjon diskusjon.  

Definert prosess, fleksibelt innhold

Dialogduken fungerer som et prosess- og styringsverktøy for et folkemøte om ulike temaer i kommunens arealplan. Etter en oppvarmingsøvelse drøfter man utvalgte temaer, ved hjelp av å evaluere påstander.

Deltakerne gjør først en individuell vurdering, og deretter diskuterer man påstandene i grupper. Formålet er å drøfte både støtteargumenter og motargumenter til relevante problemstillinger for å skape en større forståelse for mangfoldet av synspunkter.

I Hols tilfelle ble miljø- og natur, næringsutvikling og boligutvikling valgt, men det er fullt mulig å velge andre temaer slik at innholdet kan skreddersys til behovet i den enkelte kommune. Samtidig ligger rammen og fremdriften fast.

Veier til påvirkning

Hol kommune opplevde at mye av diskusjonen om kommunens fremtid ble tatt i sosiale medier. Ofte var det på lukkede fora. Istedenfor en demokratisk diskusjon og meningsbrytning ble budskap gjentatt og forsterket i ulike former for “ekko-kammere”. En viktig del av diskusjonen på folkemøtet var derfor å drøfte hvilke veier innbyggerne har til reell påvirkning. I den diskusjonen fikk kommunen også mulighet til å presentere selve planprosessen, slik at de som deltok på folkemøtet fikk en bedre forståelse for de formelle prosessene og påvirkningsmulighetene.

Deler av diskusjonene i grupper ble også notert ned i et digitalt format (Diggle, Mentimeter, Padle eller lignende). Bak ligger to hensyn:

  • Dels får kommunen inn viktig informasjon, som den kan bruke videre i planprosessen.

  • Dels ble det tydelig for alle som var tilstede at deres ideer ble fanget opp, ved at man viste frem de digitale innspillene. Selv om man ikke får gjennom et forslag er det i hvert fall tydelig at det er tatt i mot av kommunen.

På hvert trinn var det også mulig å spille inn synspunkter eller forslag som ikke var fanget opp i det førproduserte materialet. Det ga ekstra legitimitet til prosessen, fordi den både tok tak i spørsmål som kommunen selv har fanget opp er viktige for mange, og ga mulighet for den enkelte å løfte inn spørsmål som ikke var med i de problemstillinger kommunen la på bordet.

Dialogduken har “kommune-nøytrale” formuleringer, slik at det står “vår kommune” og ikke “X kommune”.

Gjennomføring

Fordi man kan velge hvor mange temaer det er ønskelig å gå gjennom er det stor fleksibilitet med tanke på tidsbruk. Det vil være mulig å få en god diskusjon om ett tema, inklusive innledninger og deling i plenum, innenfor rammen av én time. I Hols tilfelle valgte man å ta tre temaer, og i tillegg en kort innføring i kommuneplanen. Rammen for folkemøtet på Hol var fire timer (1800-2200). Kjøreplanen – inklusive forslag til fasilitering – finner du her.

Tilpasning eller fasilitering?

Dersom ønskelig kan vi bistå med å utforme påstandsark og arealkart. Dette gjør vi i tilfelle på timesbasis, etter å ha drøftet sannsynlig tidsbruk med deg før vi går igang. Formatet er A3 så du vil kunne skrive ut disse selv.

Vi kan også skreddersy selve dialogduken, både utseende og innhold. Det gjør vi i tilfelle på timesbasis, etter å ha drøftet sannsynlig tidsbruk med deg før vi går igang. Her kommer trykkekostnader i tillegg.

Vi kan også bidra med selve fasiliteringen, både planlegging og gjennomføring. Våre seniorkonsulenter har lang erfaring med prosessledelse, både med og uten dialogduk, og kan hjelpe deg med fasiliteringen av dialogduken. Vi lager en kjøreplan tilpasset ditt behov, tar ansvar for tekniske avklaringer med stedet hvor du skal gjennomføre arbeidsøkten (lys og lyd, riktig antall bord etc.) og kjører selve prosessen med dialogduken (introduksjon av oppgaver, forklaringer underveis, oppsummering og deling av refleksjoner i plenum osv.). 

Våre standard dagspriser er:

Seniorkonsulent/partner: 14 000 + mva
Juniorkonsulent: 10 000 + mva

Våre standard dagspriser er:

Seniorkonsulent/partner: 1875 + mva
Designer: 1600 + mva
Juniorkonsulent: 1100 + mva

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.