Digital Dømmekraft #1

Det er økende pågang av henvendelser med ønske om nettvettkurs og foredrag. Mange skoler oppgir at de ønsker mer kunnskap om foreldre som veiledere og rollemodeller for barn på nett, og etterspør verktøy til å gjennomføre konstruktive og gode foreldremøter om dette.

Mobbeombudet i Buskerud og Medietilsynet har derfor gått sammen om å lage et godt samtaleverktøy for foreldre. Formålet er å fremme dialog og involvering rundt teamet “Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna”.

Digital dømmekraft med foreldre som rollemodeller

Det er utviklet to dialogduker til bruk på to ulike foreldremøter eller temakvelder med en del måneders mellomrom. Dette er for at foreldrene skal kunne gjøre seg noen erfaringer som de bringer med seg tilbake i foreldregruppen. Prosessen rundt dialogdukene ledes ofte av ressurspersoner den enkelte skolen, for eksempel en lærer eller foreldrerepresentant. 

Nøkkelopplysninger om Dialogdukene:

 • Til bruk på to foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. og 3. klasse.
 • Tar opp blant annet følgende temaer rundt barns digitale live: Personvern, Oppførsel på nett, Kontroll vs. frihet, Aldersgrenser og Ubehagelig innhold.
 • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole (prosessopplæring anbefales).
 • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av dialogduker.

Dialogduk 1

Formålet med dialogduken er å skape involvering, bevissthet og åpenhet rundt Digital Dømmekraft, og om foreldre som veiledere og rollemodeller for barna. Dialogduken er godt strukturert, og det meste av instruksjonene står på de ulike oppgavene. En workshop i Digital Dømmekraft tar ca. 2 timer.

Digital Dømmekraft #1 tar opp deltakelse og regulering av barn og unges mediehverdag. Et viktig tema er å forebygge negative opplevelser på nett.

Temaer

Dialogduken er bygget opp rundt fem temaer: 

 • Hvor digitale er barna våre?
  Hensikten her er å få frem en bevissthet på at barna, fra de er veldig små, har mange måter å være sosiale på nett. Det starter ikke med de “store” sosiale mediene som Facebook og Instagram. Derfor er det viktig å starte tidlig.

 • Personvern
  Her ønsker man å skape en bevisthet omkring hva vi som voksne deler av informasjon om oss selv og barna våre, og hvilke rettigheter barna har. Vi går ikke inn på det juridiske, men ønsker å ha fokus på det som blir beskrevet i FN-konvensjonen. 

 • Kontroll vs. Frihet
  Hovedhensikten med Kontroll vs. Frihet oppgavene er å diskutere ulikheter foreldre imellom når det gjelder hvor mye, og på hvilken måte, man involverer seg i barnas digitale hverdag. Det er en balansegang mellom å beskytte barna og å overvåke og kontrollere for mye. Barn trenger å utvikle sin egen digitale dømmekraft.

 • Oppførsel på nettet
  Her ønsker man å skape en refleksjon rundt foreldrenes rolle i å forebygge og reagere på uønsket oppførsel på nett. Vi vet at gode foreldrenettverk som bryr seg og snakker sammen, har en forebyggende effekt på hvordan barna oppfører seg mot hverandre. Det er viktig å bry seg om eget og andres barn, og også viktig å si ifra dersom man ser eller hører ting som man reagerer på. Heller ikke her er det fasitsvar, men det viktige er å få en diskusjon i foreldregruppen omkring hva uønsket oppførsel kan være og hva man som foreldre kan gjøre.

 • Jeg som rollemodell
  Den siste delen handler om å dele noen refleksjoner i foreldregruppa omkring hva man kan gjøre for å gi barna digital dømmekraft. Det er ikke tenkt at foreldrene skal bli enige om felles tiltak, men heller hva hver enkelt kan gjøre for seg og sine barn. Dersom det blir mye diskusjon omkring ønsket om mer konkrete retningslinjer for “våre” barn, så kan det godt oppfordres til at dette gjøres på eget initiativ, eventuelt så vil dette bli mer tema i neste workshop med Dialogduk mot slutten av skoleåret.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.